Bundan 700 bin y�l �nce insanlar�n, �ok iyi in�a edilmi� gemilerle okyanus yolculuklar� yapt�klar�n� biliyor muydunuz? Ya da bize "ilkel ma�ara adamlar�" olarak tan�t�lan insanlar�n, ger�ekte g�n�m�zdeki ressamlar� aratmayacak bir yetene�e ve estetik anlay���na sahip olduklar�n� hi� duydunuz mu? 80 bin y�l �nce ya�am�� olan ve bize evrimciler taraf�ndan "maymun adam" gibi g�sterilmeye �al���lan Neandertal �rk�n�n, m�zik aletleri yapt���n�, giyim-ku�am zevkine sahip oldu�unu, k�zg�n kumlarda bi�imli sandaletlerle gezdi�ini biliyor muydunuz?

OKUYUN >>>


 
 
Antik �a�lara Ait Teknolojik Bulgular
      Mayalara ait kristal kafataslar�n�n nas�l yap�ld��� g�n�m�z teknolojisiyle a��klanam�yor

      35 B�N YILLIK FL�T TAR�H�N EVR�M� �DD�ASINI YALANLIYOR

      ��N'DE BULUNAN EN ESK� ��MLEK, DARW�N�STLER�N 'TOPLUMLARIN EVR�M�' �DD�ASINI B�R KEZ DAHA ��R�TM��T�R

      10 B�N YIL �NCE PROFESYONEL Y�NTEMLERLE BEY�N AMEL�YATLARI VE D�� TEDAV�LER� YAPILIYORDU

      URFA, G�BEKL� TEPE'DEK� MEDEN�YET �ZLER�

 

G�R��

Evrimciler Arkeolojik Bulgular� A��klayamaz
Evrimcilerin Hayali Kronolojisi��������
M�minler Tarih Boyunca Medeni Bir Ya�am S�rm��lerdir
K�lt�rel Birikim, Evrimsel Bir S�re� Ya�and���n� G�stermez


MEDEN�YET �LERLED��� G�B� GER�LER DE...

Medeniyetimizden Geriye Kalacaklar...
Ma�aralardaki Geli�mi� Sanat

GE�M�� MEDEN�YETLER�N HAYRANLIK UYANDIRAN �ZLERݠ

Ge�mi�in �zleri Evrimi Yalanl�yor�����
�nsanl�k Tarihinin �a��rt�c� Eserleri: Megalitler�������
Newgrange���
Stonehenge
Tiahuanaco �ehrindeki Hayret Verici Kal�nt�lar���� ���


Sanat ve Bilim Y�n�nden Muhte�em Bir Medeniyet: Antik M�s�r�
S�mer Medeniyeti����
Tarihin Evrimi �ddialar�n� ��r�ten Bir Ba�ka Medeniyet: Mayalar
Dilin Evrimi A�maz����

HAK D�N TAR�H�N �LK G�N�NDEN BER� VARDIR����

Dinlerin Evrimi Yan�lg�s� Nas�l Geli�ti? ������
Hak Dinin Tahrif Edilmesi��
Mezopotamya ve M�s�r'da Elde Edilen Arkeolojik Bulgular���
Hindistan'da Bat�l �ok Tanr�l� �nanc�n K�keni��������
Avrupa Tarihinde Dinlerin Tahrif Edilmesi
Allah'�n Vahy Etti�i Hak Din

SONU����������

Zamans�zl�k Ger�e�ini G�z Ard� Etmemek ��
Zaman Kavram�n�n Asl���������
"Ge�mi�" Kavram� Haf�zam�zdaki Bilgilerden �barettir�����
D�nya Tarihi de G�receli Bir Kavramd�r���
Samimi D���nmek

STONEHENGE�� �N�A EDENLER AH�AP, METAL VE TA�I AYNI ANDA M�KEMMEL
B�R TEKN�KLE KULLANIYORLARDI

�ngiltere�de bulunan Stonehenge, �ember halinde yerle�tirilmi�, b�y�k ta� bloklardan olu�an yakla��k 5 bin y�ll�k bir yap�tt�r. Ortalama 4.5 metre y�ksekli�inde, her biri ortalama 25 ton a��rl���nda yakla��k 30 adet ta� blo�un biraraya gelmesiyle olu�mu�tur. �ngiltere'de bulunan bu yap�t ara�t�rmac�lar�n �ok ilgisini �ekmektedir. Bu ta� bloklarla ilgili �ok fazla teori ortaya at�lm��t�r ancak as�l cevaplanmas� gereken soru, Stonehenge�den yakla��k 380 km uzakl�ktan getirildi�i tahmin edilen tonlarca a��rl���ndaki bu ta�lar�n nas�l olup da buraya getirildi�idir. Evrimcilerin insanl���n s�zde ilkel ko�ullarda ya�ad���n� iddia ettikleri bir d�nemde, b�yle bir yap� in�a edilmi� olmas� Darwinizm a��s�ndan b�y�k bir a�mazd�r. Stonehenge, evrim teorisinin insanl�k tarihini a��klamak i�in �ne s�rd��� iddialar� ge�ersiz k�lmaktad�r. >>>

Darwinist Propagandaya NET CEVAPLAR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP